Ffermio Cynaliadwy

Mae ffermwyr da byw Cymru yn gwybod, os byddwch chi’n gofalu am yr amgylchedd, y bydd yr amgylchedd yn gofalu amdanoch chi. Ers canrifoedd, maen nhw wedi chwarae rhan ganolog yn y gwaith o greu a chynnal y tirweddau gwledig prydferth ysblennydd yr ydym yn eu hadnabod a'u caru, ac mae eu rheolaeth gynaliadwy wedi helpu i greu amgylchedd gwledig amrywiol sy'n gyfoethog o ran bywyd gwyllt ac sy’n gyfeillgar i ymwelwyr, diolch i rwydwaith o lwybrau troed a gynhelir gan ffermwyr.

Er bod effaith amaethyddiaeth ar newid yn yr hinsawdd yn bwnc llosg iawn ar hyn o bryd, mae'n bwysig cofio bod amrywiadau enfawr yn effaith amgylcheddol gwahanol systemau ffermio ledled y byd, gyda Chymru'n arbennig o addas ar gyfer magu gwartheg a defaid.

 

Dyma rai gwahaniaethau allweddol rhwng ffordd Cymru o amaethyddiaeth a'r hyn sydd i’w weld mewn rhannau eraill o'r byd...

Mae'r mwyafrif llethol (80%) o dir fferm Cymru yn anaddas ar gyfer tyfu cnydau, felly magu gwartheg a defaid yw'r ffordd fwyaf effeithlon o droi tir ymylol yn fwyd o ansawdd uchel.

 

Nid yw ffordd Cymru o ffermio yn ddwys i raddau helaeth: yn wahanol i rannau eraill o'r byd, lle mae adnoddau dŵr yn cael eu disbyddu neu lle defnyddir tir sylweddol i dyfu porthiant, mae defaid a gwartheg Cymru yn cael eu magu'n bennaf ar ein hadnoddau naturiol – glaswellt a dŵr glaw.

Mae porfa ym mryniau Cymru yn dal carbon o'r atmosffer, ac mae ffermwyr Cymru yn gwneud cyfraniad cadarnhaol at liniaru newid yn yr hinsawdd; gan reoli'r borfa hon drwy gyfuno arferion traddodiadol gydag arloesedd newydd.