Cig Coch ac Iechyd

Dewch i ddarganfod cyfres o daflenni ffeithiau sy'n darparu gwybodaeth gywir am y berthynas rhwng cig coch, iechyd a maeth.

Mae cig yn cael ei fwyta gan bron i 98% o'r boblogaeth y DU. Mae  chig coch yn ddewis poblogaidd ac yn ffynhonnell werthfawr o brotein, haearn, sinc, fitaminau B, fitamin D, seleniwm ac ïodin. Cydnabyddir bod y maetholion hyn yn chwarae rhan bwysig mewn lles ond cynghorir y cyhoedd yn aml i 'dorri i lawr' ar gig coch am resymau iechyd neu i ddiogelu'r amgylchedd.

Beth mae hyn i gyd yn ei olygu i'n dietau a faint o gig coch yw'r swm cywir?

Mathau o Gig

Mae cig coch yn aml yn cael ei gategoreiddio fel cig ffres/heb ei brosesu neu wedi ei brosesu a gall hyn achosi rhywfaint o ddryswch.

Beth yw cig heb ei brosesu?

Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn diffinio cig coch fel cig cyhyrau mamalaidd heb ei brosesu, h.y. cig eidion, cig llo, porc, cig oen, mwtanton, ceffyl a chig gafr (wedi'I droi’n friwgig a'i rewi). Byddai selsig a byrgyrs Prydeinig yn cael eu cynnwys yn y categori hwn gan eu bod yn cael eu gwneud o gig ffres heb fawr o brosesu.

Beth yw cig wedi ei brosesu?

Diffinnir cig wedi'i brosesu fel cig sydd wedi'i drawsnewid drwy halltu, curo, eplesu, ysmygu, neu brosesau eraill i wella blas neu wella cadwraeth. Byddai selsig Ewropeaidd yn cael eu cynnwys yn y categori hwn gan eu bod fel arfer yn cael eu curo neu ysmygu sy'n newid y cig ac yn ymestyn oes y silff.

Porwch drwy'r adnoddau isod i ddysgu am y maetholion sydd mewn cig coch.

 

Adnoddau

Menywod

Menywod

Mae angen llai o galorïau (egni) ar ferched na dynion, felly mae dewis bwyd yn bwysig ar gyfer microfaethynnau digonol.

Rheoli Pwysau

Rheoli Pwysau

Dysgwch y gwir am ddeiet colli pwysau a pham y dylem fod yn bwyta mwy o fwydydd dwysedd egni is.

Diabetes

Diabetes

Mae sawl astudiaeth arsylwi wedi nodi cyswllt ystadegol (a elwir yn gysylltiad) rhwng bwyta cig coch uchel a datblygu diabetes math 2. Fodd bynnag, mewn astudiaethau eraill, ni welwyd unrhyw gysylltiadau, gan greu diffyg cysondeb yn y dystiolaeth.

Cig Coch & Chanser

Cig Coch & Chanser

Mae sefydlu cyswllt rhwng unrhyw ffactor deietegol a chanser yn anodd. Mae canser yn datblygu dros gyfnod hir felly nid yw'n bosibl asesu effeithiau uniongyrchol rhai bwydydd ar y risg o ganser.

Cig Coch a Chanser y Coluddyn

Cig Coch a Chanser y Coluddyn

Canser y coluddyn yw un o'r canserau mwyaf cyffredin yng ngwledydd y Gorllewin. Yma rydym yn chwalu'r mythau rhwng cig coch a chanser y coluddyn.

Cig Coch a CRC

Cig Coch a CRC

Nid oes consensws ynghylch pam y gallai cig coch ffres heb ei brosesu fod yn gysylltiedig â CRC ac mae hyn yn gwanhau'r ddadl. Ymhlith y damcaniaethau mae cymeriant braster dirlawn, llid a lefelau haearn haem.

CRD & CVD

CRD & CVD

Clefyd cardiofasgwlaidd (CVD) yw'r term ymbarél am glefydau sy'n effeithio ar y galon a chylchrediad fel strôc a chlefyd coronaidd y galon, sy'n cynnwys angina a thrawiadau ar y galon. CVD yw prif achos marwolaeth ledled y byd ac mae cyfraddau marwolaethau byd-eang oherwydd y cyflwr yn codi.

Colesterol

Colesterol

Yn groes i'r cyfryngau, mae tystiolaeth yn awgrymu nad yw cig coch heb fawr o fraster yn cael effaith andwyol ar lefelau colesterol yn y gwaed.