Cyfnod Allweddol 4: 14-16 Oed Mathau a Thoriadau Cig

Cyflwyniad i'r modiwl

Nod y modiwl hwn yw helpu disgyblion i gael dealltwriaeth gliriach o fathau o gig a darnau.

Mae'n cynnwys:

 • Cyflwyniad PowerPoint yn archwilio mathau o gig a darnau
 • Taflen Gwestiynau y gellir ei defnyddio mewn gwahanol ffyrdd - fel prawf o wybodaeth neu gellir ei defnyddio i ddisgyblion ei llenwi wrth wylio'r cyflwyniad.
 • Taflen ateb sy'n gysylltiedig â'r daflen gwestiynau uchod.
 • Taflen ffeithiau dysgu allweddol
 • 3 phoster - sy'n dangos gwahanol ddarnau o Gig Oen Cymru, Cig Eidion Cymru a Phorc.
 • Mae'r darnau wedi'u codio â lliw i helpu myfyrwyr i ddeall nodweddion y darnau a'r ffordd fwyaf addas o goginio darn penodol o gig.
 • Taflen gweithgareddau pellach a awgrymir

Dysgu allweddol o'r modiwl hwn

 1. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn prynu eu cig ar ffurf darnau, cymalau neu friwgig neu mewn cynhyrchion parod e.e. Byrgyrs, Ham a Selsig.
 2. Mae'r Defnyddiwr modern yn chwilio am gig sy'n amlbwrpas, yn gyfleus, yn hawdd i'w storio ac yn hawdd ei goginio.
 3. Mae gan darnau gwahanol o gig nodweddion gwahanol a bydd hyn yn pennu sut mae'r darn hwnnw'n cael ei baratoi a'i goginio - pa ddull coginio sydd fwyaf addas i'r darn hwnnw.
 4. Rydym hefyd yn cael Offal o'r carcas - nid yw'n ddarn o gig o reidrwydd ond mae’n fwytadwy ac i’w gael y tu mewn i'r carcas e.e. afu ac arennau.
 5. Rydym hefyd yn cael rhai darnau o ran allanol y carcas e.e. Cynffon ych.

 

Taflen Gweithgareddau Pellach a Awgrymir

 • Gofynnwch i'r disgyblion edrych ar y posteri a thrafod pam mae darnau penodol yn fwy addas ar gyfer dull coginio penodol.
 • Defnyddiwch y posteri fel cwis - o ba ran o'r carcas y cawn ddarnau penodol? E.e. Stecen llygad asen.
 • Gofynnwch i'r disgyblion beth yw eu hoff saig cig? - pa ddarn ydych chi'n ei ddefnyddio ar gyfer y saig hwnnw.
 • Gofynnwch i'r disgyblion nodi offal a rhestru cymaint ag y gallant, yna meddyliwch am ryseitiau sy’n defnyddio offal.
 • Cynheliwch arolwg o silff archfarchnad neu ffenestr siop cigydd i nodi'r gwahanol ddarnau sy'n cael eu harddangos.

Cyflwyniad Dosbarth

Mathau a Toriadau Cig

Mathau a Toriadau Cig

Defnyddiwch y cyflwyniad PowerPoint i gwblhau'r taflenni gwaith.

Taflenni Gwaith ac Atebion

Taflen Gwaith

Taflen Gwaith

Taflen Gwaith 1

Taflen Ateb

Taflen Ateb

Taflen Ateb 1

Posteri

Adnabod eich toriadau Cig Eidion

Adnabod eich toriadau Cig Eidion

Poster A3 yn dangos gwahanol doriadau o gig eidion o garcas buwch.

Adnabod eich toriadau Cig Oen

Adnabod eich toriadau Cig Oen

Poster A3 yn dangos gwahanol doriadau o gig oen o garcas oen.

Adnabod eich toriadau Porc

Adnabod eich toriadau Porc

Poster A3 yn dangos gwahanol doriadau o borc o garcas mochyn.